Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền cải cách hành chính Tuyên truyền cải cách hành chính

​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022; nhằm đề ra mục ti...
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Tân Phú Đông....
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2022 trên địa bàn huyện, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính, thúc đẩy các n...
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành Công văn số 621/UBND-NV ngày 04/5/2022 về việc triển khai một số nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong thời gian tới; theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã thực hiện một số nội dung sa...
​ Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chính quyền số tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025, định hướng...
​ UBND huyện Tân Phú Đông vừa triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận chính quyền gắn với cải cách hành hành chính và văn hóa công sở” năm 2022; nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng và các...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong năm 2022, UBND huyện Tân Phú Đông vừa triển khai Quyết định số 834/QĐ-UBND về phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, cụ thể như sau:

...
​ Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 184 ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số...
Xem thêm >>

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết