Truy cập nội dung luôn

Danh sách tin Danh sách tin

​ Ngày 07/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về chuyển đổi số huyện Tân Phú Đông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030....
​ Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện....

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, hiện nay 100% cơ quan hành chính và UBND các xã đều sử dụng văn phòng điện tử.  

...

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết