Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huyện Tân Phú Đông thực hiện thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
24/09/2021 - Lượt xem: 66

Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện.

Mục đích của kế hoạch là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan, đơn vị đã đề ra. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể tham gia góp phần đầy mạnh công tác cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính cơ quan hành chính các cấp đã đề ra, nhằm phát hiện, phản ánh kịp thời những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt công tác cải cách hành chính.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào 06 nội dung chính là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Các ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

 Đẩy mạnh công tác góp ý, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo văn bản ban hành kịp thời, theo đúng với quy định của pháp luật phù hợp tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của địa phương; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát và xử lý cácvăn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thực hiện rà soát thường xuyên 100% các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành. Tuyên truyền thực hiện đầy đủ, đúng qui định về theo dõi thi hành pháp luật; trong đó chú trọng thực hiện xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021.

Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tuyên truyền phổ biến kiến thức về kỹ năng khai thác, sử dụng các dịch vụ công của tỉnh cho tổ chức, công dân trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; tuyên truyền, công khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, lao động, thương binh và xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo …

Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết bằng văn bản giấy, trên Trang thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính. Việc niêm yết phải kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, dễ tra cứu và theo đúng quy định.

Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của huyện.

Duy trì chuyên trang cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện. Thường xuyên đăng tải những tin, bài về tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện./.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết