Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa huyện Tân Phú Đông trong quý III năm 2021
24/09/2021 - Lượt xem: 68

Trong quý III năm 2021, công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện Tân Phú Đông tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.  

Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã đã niêm yết công khai, đầy đủ 100% thủ tục hành chính cùng các biểu mẫu đúng theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các thủ tục hành chính được công bố và niêm yết công khai đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở vị trí thuận tiện, dễ nhìn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu về thủ tục hành chính cần giao dịch.

Trong quý III, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 389 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó xã 126 thủ tục, huyện là 263 thủ tục. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 184 thủ tục và mức độ 4: 205 thủ tục. Trong quá trình giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều tuân thủ bộ thủ tục hành chính về phần hồ sơ, thời gian thực hiện, điều kiện phí, lệ phí…

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa mà thực hiện tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong quý III là: 155 hồ sơ, đã giải quyết: 140 hồ sơ; đúng hạn 06 hồ sơ, trước hạn 132 hồ sơ, đang giải quyết 15 hồ sơ (trong hạn 12, quá hạn 03 hồ sơ đất đai)./.

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết