Truy cập nội dung luôn

Cải cách Hành chính Cải cách Hành chính

​ Ngày 07/12/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về chuyển đổi số huyện Tân Phú Đông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030....
​ Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện....

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, hiện nay 100% cơ quan hành chính và UBND các xã đều sử dụng văn phòng điện tử.  

...
​ Trong quý III năm 2021, công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện Tân Phú Đông tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.  ...
​ Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông tích cực triển khai thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện....
Xem thêm >>

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết