Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện Tân Phú Đông - Tỉnh Tiền Giang

Văn bản Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
96/KH_UBND 15-05-2018 Kế hoạch triển khai quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tinh phê duyệt đề án quản lý sử dụng đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
209/QĐ-UBND 24-01-2018 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
21/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định về mức thu, quản lý, học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018
05/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
03/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 NGhị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
07/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
09/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế tài chính thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020
11/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
15/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
16/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định về quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
17/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
08/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định đề ra khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18/2017/NQ+HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
20/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018
04/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tiền Giang
05/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết về phân bổ chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020
13/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang
04/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
01/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
02/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
03/NQ-HĐND 10-07-2017 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú Đông năm 2018
06/NQ-HĐND 05-07-2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công huyện Tân Phú Đông năm 2017
05/NQ-HĐND 05-07-2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước; dự toán thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách huyện Tân Phú Đông năm 2017
04/NQ-HĐND 05-07-2017 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Tân Phú Đông năm 2016
188/CTr-UBND 30-06-2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban CHấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế- đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
1258/QĐ-SGTVT 12-06-2017 Quyết định về việc công bố đưa Bến xe khách vào khai thác

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 79
  Tổng lượt truy cập: 36716