Skip to Content

Cải cách Hành chính Cải cách Hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

​ Thực hiện Kế hoạch số 03 ngày 07/01/2020 của UBND huyện Tân Phú Đông về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện; Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do ông Lê Thanh Duy - Phó Trưởng phòng Nội vụ làm Tổ phó, cùng các thành viên đã tiến hành kiểm tra công...

​ Để tiếp tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 184 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 07 của T...
​ Để đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; UBND huyện Tân Phú Đông ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước g...
​ Thực hiện Công văn số 373 ngày 24/02/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn, kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã thực hiện các nội dung s...
​ Thực hiện Công văn số 373 ngày 24/02/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn, kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã thực hiện các nội dung s...

UBND huyện Tân Phú Đông vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá xã kiểu mẫu trong Quản trị và Hành chính công trên địa bàn huyện, trong đó có qui định cụ thể các tiêu chí, tiêu chí thành phần và và giao cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện phụ trách và hướng dẫn thực hiện.

...
​ Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông vừa quyết định ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá đúng thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của...
​ Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tích cực tham gia công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đã đề ra; UBND huyện Tân Phú Đông đã triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện với các nội dung sa...
​ Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; UBND huyện Tân Phú Đông đã tập trung tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công...

 

Công tác cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành; trong năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu của công tác cải cách hành gồm những nội dung sau:

...
Xem thêm >>

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết