Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tân Phú Đông tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01, Kế hoạch số 184 và 190 của UBND tỉnh
27/04/2020

Để tiếp tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 184 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 07 của Tỉnh ủy về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 190 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các xã tổ chức thực hiện tốt các công việc sau: Tiếp tục phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 184 và Kế hoạch số 190 của UBND tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đúng quy định. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện./.

MINH QUANG   

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết