Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin


TÂN PHÚ ĐÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
2015-03-11 00:00:00.0
TÂN PHÚ ĐÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 14/02/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Ngày 04/3/2015 tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cho thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện (kể cả cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện), đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Phú Tân, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Phú Thạnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã. 


Ảnh: Toàn cảnh buổi triển khai Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật dân sự sửa đổi trên địa bàn huyện

Ông Lê Văn Bảy, Trưởng phòng Tư pháp triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); thông qua các vấn đề trọng tâm lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); hướng dẫn các cơ quan tổ chức lấy kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Ông Lê Văn Bảy triển khai công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:
- Phòng Tư pháp:
+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong đơn vị, địa bàn mình quản lý.
+ Phân công, hỗ trợ báo cáo viên pháp luật cho Ủy ban nhân dân các xã trong tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (nếu Ủy ban nhân dân các xã có yêu cầu).
+ Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) gửi về Sở Tư pháp theo thời gian quy định. 
+ Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, đưa tin về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện qua hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, xã và Cổng thông tin điện tử của huyện.
+ Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tổng kết việc lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong tháng 4/2015.
- Đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Phối hợp với Phòng Tư pháp tích cực đưa tin, tuyên truyền về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ ngày 02/3/2015 đến hết ngày 30/3/2015.
- Đối với thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện (kể cả ngành dọc đóng trên địa bàn huyện), Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Phú Thạnh: Tổ chức lấy kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; chậm nhất đến ngày 13/3/2015 báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên: Triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến thành viên trong tổ chức và triển khai ra nhân dân theo giới của mình đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), đồng thời tổng hợp ý kiến đóng góp và báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp chậm nhất đến ngày 13/3/2015.
- Đối với Ủy ban nhân dân các xã
+ Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn mình quản lý;
+ Tổ chức lấy kiến ý của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn mình quản lý;
+ Chỉ đạo Trưởng các ấp, Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản tổ chức lấy kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) cho nhân dân ở các ấp trên địa bàn xã;
+ Tổng hợp ý kiến và báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn xã về Phòng Tư pháp chậm nhất đến ngày 13/3/2015. 

Hồng Quyên

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết