Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TÂN PHÚ ĐÔNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
17/11/2014

Quán triệt Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Thường trực Hội đồng  phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 30/9/2014 về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 trên địa bàn huyện. Nhằm tổ chức Ngày Pháp luật có hiệu quả trên địa bàn huyện, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-HĐPH ngày 24/10/2014 về việc tổ chức thực hiện một số hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo, phân công các cơ quan cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các hoạt động và tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật đồng loạt trên địa bàn huyện vào lúc 08 giờ ngày 07/11/2014.

Kết quả trên địa bàn huyện đã tổ chức sinh hoạt được 75 cuộc với 4.794 người. Trong đó, ở cấp huyện tổ chức sinh hoạt được 27 cuộc với 3.044 người dự; cấp xã tổ chức sinh hoạt được 48 cuộc với 1.750 người dự.

Qua tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật đã giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nắm rõ hơn về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức các hoạt động chào mừng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Hồng Quyên

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết