Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2020 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông
24/04/2020

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, trong quí I/2020 công tác cải cách hành chính đã được tổ chức thực hiện tốt trên các lĩnh vực và đạt được kết quả:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, đã ban hành và triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã Kế hoạch của UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Kế hoạch của UBND huyện về việc phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn huyện; Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang”; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được thực hiện liên tục, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã nhiều tin, bài, gương người tốt việc tốt có liên quan đến công tác cải cách hành chính; trang thông tin điện tử huyện thường xuyên cập nhật các tin, bài về công tác cải cách hành chính để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của cán bộ và nhân dân; các cơ quan, đơn vị thông qua các các cuộc họp, sinh hoạt ngày pháp luật, hệ thống thư điện tử để tổ chức tuyên truyền, triển khai các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính cho cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo về thể thức, tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Thực hiện tốt việc niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo qui định; cơ chế một cửa, một của liên thông được vận hành khá tốt; trong quí I/2020, cấp huyện đã tiếp nhận và giải quyết 113/132 hồ sơ, trong đó đúng hạn 107, quá hạn 06; cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 2.280/2.286 hồ sơ, trong đó đúng hạn 2.280, quá hạn 06; nguyên nhân quá hạn đều do xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử trễ, hồ sơ giấy đều trả kết quả đúng hạn.

- Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính và hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh được thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả tích cực; đến nay có 12/12 cơ quan chuyên môn sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, bố trí đủ số lượng biên chế được giao, quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã triển khai thực hiện, đến nay không phát sinh tăng đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, do đặc thù của địa phương.

- Các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm, 12/12 cơ quan hành chính, 19/19 đơn vị sự nghiệp đều thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm… và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính được thực hiện có hiệu quả, các, đơn vị đã tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách và biên chế được giao, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức; đến nay đã thực hiện cơ chế khoán kinh phí và biên chế theo Nghị định số 130 đối với 12/12 cơ quan và 06/06 xã, đạt 100%.

- Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã được thực hiện đã hạn chế sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí và góp phần nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị. Đến nay 100% cơ quan hành chính và UBND các xã đã ứng dụng chữ ký số, 100% cán bộ, công chức đã ứng dụng hộp thư điện tử công vụ theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy mạnh tăng cường trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng. Đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Trang thông tin điện tử huyện với 269 thủ tục hành chính của 46 lĩnh vực và được thực hiện ở mức 2. Các cơ quan chuyên môn đã chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

Nhìn chung, trong quí I/2020, công tác cải cách hành chính được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện đồng bộ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng đi vào nề nếp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan có chuyển biến tích cực, các nội dung cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, việc chấp hành thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực, việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tổ chức thực hiện khá tốt, không có hồ sơ trễ hạn, tồn đọng./. 

                                                                   MINH QUANG

 

 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết