Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông
18/10/2019

Thực hiện Kế hoạch số 130 ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; UBND huyện Tân Phú Đông đã tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn huyện và đạt được kết quả sau:                                             

 

Một là, công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, xã về công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024. Tổng cộng được 06 cuộc có 246 lượt người tham dự.

Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh các xã thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc bầu cử Trưởng ấp, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng cộng đồng dân cư ấp, nắm rõ các tiêu chuẩn của Trưởng ấp, thời  gian và địa điểm bỏ phiếu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, ấp tổ chức phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân ở khu dân cư các văn bản về công tác bầu cử Trưởng ấp và các công việc có liên quan… được hơn 200 cuộc có trên 7.500 lượt người tham dự.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2016-2019 có 56 người tham dự gồm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp. UBND huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 có 82 người tham dự gồm lãnh đạo và công chức UBND các xã, Tổ trưởng và thư ký 35 Tổ bầu cử trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 huyện Tân Phú Đông. UBND các xã quyết định lập Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 có 05 thành viên; quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 là ngày 08/9/2019; quyết định thành lập 35 Tổ bầu cử thuộc 35 ấp trên địa bàn huyện, mỗi Tổ bầu cử có 05 thành viên; quyết định thành lập 35 điểm bỏ phiếu cho Tổ bầu cử ở 35 ấp, trong đó trụ sở ấp là 32, trường học 01, nhà dân 01, đình 01. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 là 70 người, mỗi chức danh có số dư 01 người, trong đó cơ cấu thành phần: nữ 07, tái ứng cử 20, đảng viên 70, Bí thư chi bộ 28; về trình độ văn hóa: Trung học phổ thông 06, Trung học sơ sở 64; về lý luận chính trị: Trung cấp 09, Sơ cấp 61; về chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kế toán 01; Trung cấp Kế toán 01.

UBND các xã quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử (cử tri đại diện hộ) như sau: Tân Thới 3.167 cử tri, Tân Thạnh 1.232 cử tri, Tân Phú 2.400 cử tri, Phú Thạnh 2.231 cử tri, Phú Đông 1.640 cử tri, Phú Tân 1015 cử tri, tổng số cử tri toàn huyện là 11.685 cử tri; in ấn 11.685 phiếu bầu Trưởng ấp và 11.685 thẻ cử tri (đại diện hộ), trang trí 35 phòng bỏ phiếu của Tổ bầu cử đúng theo hướng dẫn.

Hai là, kết quả bầu cử: 35 ấp trên địa bàn huyện đã bầu cử được 35 Trưởng ấp; tổng số cử tri đi bầu cử là 11.685 người, đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách; số người được giới thiệu ra ứng cử Trưởng ấp là 70 người; số người trúng cử là 35 người, trong đó: nữ 02, đảng viên 35, tái cử 15, hiện là Bí thư chi bộ 18. Không xảy ra khiếu nại về kết quả bầu cử và đơn thưa về ứng cử viên trúng cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhìn chung, công tác tổ chức bầu cử Trưởng ấp trong toàn huyện đạt kết quả tốt, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ, tiết kiệm và an toàn, phát huy được quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong việc xây dựng cộng đồng dân cư ấp, tạo nền tảng cho người dân phát huy quyền làm chủ của mình, tham gia xây dựng và phát triển ở cộng đồng khu dân cư./.

                                                                                                MINH QUANG

                                       

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết