Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
27/04/2020

Để đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; UBND huyện Tân Phú Đông ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện với các nội dung sau:

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND cấp xã: Xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Xây dựng Báo cáo tổng kết các chuyên đề theo lĩnh vực được phân công như: Kết quả thực hiện cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công, Cải cách tài chính công, kết quả việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015, Hiện đại hóa nền hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước…

Các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã gửi báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 26/3/2020. Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết và gửi Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 về Sở Nội vụ.

Việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện 10 năm qua đảm bảo chính xác, toàn diện, thiết thực và hiệu quả; nêu bật những kết quả đạt được so với mục tiêu, những mục tiêu không đạt được, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chình nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020./.

                                                                                    MINH QUANG

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết