Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá xã kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công
27/04/2020

Thực hiện Công văn số 373 ngày 24/02/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn, kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã thực hiện các nội dung sau:

- Về đăng ký xã kiểu mẫu: UBND các xã lập danh sách đăng ký kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công, danh sách gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trong tháng 02 hàng năm để tổng hợp gửi UBND tỉnh.

- Về hướng dẫn đánh giá, thẩm định đối với xã đăng ký kiểu mẫu: Các cơ quan chuyên môn được UBND huyện phân công trong Bộ tiêu chí, thang điểm đánh giá xã kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để UBND các xã thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo quy định.

- Về trình tự thực hiện: UBND cấp xã tự chấm điểm các tiêu chí đạt được theo các nội dung, hướng dẫn trong Bộ tiêu chí, thang điểm đánh giá xã kiểu mẫu gửi về phòng Nội vụ trước ngày 25/10 hàng năm để tổng hợp trình UBND huyện. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND huyện văn bản trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận, hồ sơ gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/11 hàng năm.

- Về thẩm quyền công nhận: Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã kiểu mẫu trong quản trị và hành chính công đối với xã thực hiện các tiêu chí đạt từ 90 điểm trở lên./.

                                                                   MINH QUANG

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết