Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Cỡ chữ
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH KIỂM TRA HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG
16/12/2014

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-HĐPH ngày 14/10/2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014. Ngày 11/12/2014 Đoàn Kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tân Phú Đông về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn năm 2014. Trong đó, Đoàn Kiểm tra chú trọng đến công tác triển khai, thực hiện các Đề án tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Qua kiểm tra Đoàn Kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: 
- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; 
- Đẩy mạnh hoạt động triển khai thực hiện các Đề án; 
- Có giải pháp để tăng tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở. 
Sau kiểm tra ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện kết luận: 
- Tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm tra;
- Các ngành, đoàn thể cần đa dạng các hình thức tuyên truyền có hiệu quả như thông qua hệ thống truyền thanh; hòa giải ở cơ sở; mô hình lồng ghép sinh hoạt chi, tổ, hội; mô hình lồng ghép phát tiền điện cho hộ nghèo;
- Sớm triển khai, thực hiện các Đề án tại Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ năm 2015;
- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật vào đời sống và đến nhân dân phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức để tuyên truyền đến tận ấp, ra nhân dân; giao các ngành phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tiến hành củng cố lại Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, xã.  

Hồng Quyên

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết