Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông
27/04/2020

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tích cực tham gia công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đã đề ra; UBND huyện Tân Phú Đông đã triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện với các nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện về công tác cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nhân rộng những điển hình tiên tiến, các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính…

- Tuyên truyền về cải cách hành chính với các hình thức phù hợp như trên hệ thống truyền thanh huyện và xã, Trang Thông tin điện tử của huyện, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các cuộc họp, hội nghị, niêm yết công khai và đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, để cán bộ và nhân dân biết và thực hiện đúng.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên đưa tin, bài về công tác cải cách hành chính; Văn phòng HĐND và UBND cập nhật kịp thời các văn bản về công tác cải cách hành chính và Bộ thủ tục hành chính cấp huyện lên Trang Thông tin điện tử của huyện; Phòng Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đánh tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hội thi, hội nghị về cải cách hành chính theo qui định.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân về công tác cải cách hành chính và tham gia thực hiện, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                          MINH QUANG

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết