Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Các chỉ tiêu chủ yếu của công tác cải cách hành chính năm 2020
27/04/2020

 

Công tác cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành; trong năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu của công tác cải cách hành gồm những nội dung sau:

- 100% các cơ quan chuyên môn và UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của huyện. 100% thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tổ chức thực hiện cải cách hành chính và chịu trách nhiệm về kết quả công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị được kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2020.

- Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến cải cách hành chính. 100% các cơ quan chuyên môn và UBND các xã triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính đạt hiệu quả. Tối thiểu 95% số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện. 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

- Tối thiểu 30% số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ trực tuyến ở mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện, cấp xã đạt từ 30% trở lên. 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được công khai, minh bạch theo quy định. 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của huyện dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).

- 100% các cơ quan, đơn vị, UBND xã tổ chức đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị. Trên 90% người dân hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế. Trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước./.

                                                                   MINH QUANG

 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết