Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã
27/04/2020

Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông vừa quyết định ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá đúng thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính; Chỉ số cải cách hành chính phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và đánh giá đúng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

Chỉ số cải cách hành chính gồm các nội dung sau:

- Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã gồm 07 lĩnh vực đánh giá là Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

- Thang điểm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính điểm chuẩn là 100, ngoài ra còn các tiêu chí điểm cộng, điểm trừ.

- Các cơ quan, đơn vị tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong bộ Chỉ số cải cách hành chính. Điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Tổ thẩm định của huyện thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả thẩm định sẽ được UBND huyện quyết định và công bố.

Các giải pháp thực hiện Chỉ số cải cách hành chính gồm:

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số cải cách hành chính: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; thực hiện công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính thường xuyên, liên tục, bảo đảm trung thực, khách quan trong việc tổng hợp, đánh giá và báo cáo các kết quả cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số cải cách hành chính: Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, kết quả Chỉ số cải cách hành chính hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau như hội nghị, hội thảo, tập huấn... nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các tổ chức và cá nhân trong quá trình theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị: Các cơ quan, đơn vị chủ trì các nội dung cải cách hành chính được phân công thực hiện tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai cải cách hành chính đối với lĩnh vực được giao phụ trách; phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thẩm định, đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính hàng năm; phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chỉ số Chỉ số cải cách hành chính, xây dựng, triển khai Chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình theo qui định./.

                                                                   MINH QUANG

 

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết